Algemene voorwaarden MCA LABS

Algemene voorwaarden

Definities

De partijen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen, worden als volgt gedefinieerd:

a) Aanbieder, wij, ons, MCA Facilities, MCA LABS als de organisatie die het gebruik van de Coworking Ruimte aan u verstrekt. We zullen worden aangeduid als Aanbieder, wij, ons of MCA LABS. Als we voornaamwoorden gebruiken om onszelf te beschrijven, zullen deze ons en onze omvatten, evenals andere voornaamwoorden in de eerste persoon. Deze termen zijn zowel op ons van toepassing als op al onze medewerkers.

b) U, de Klant: Ondergetekende van deze Overeenkomst onder het veld “getekend namens U (Klant)”. U bent de Klant die gebruik maakt van de bovenvermelde diensten. Er wordt naar u verwezen als u, de Klant als we voornaamwoorden gebruiken om naar u te verwijzen, zullen we u en uw gebruiken.

c) Partijen: De partijen bij deze Overeenkomst (wij en u) zullen gezamenlijk worden aangeduid als Partijen.

d) Werkruimte, Ruimte, Coworking Ruimte, MCA LABS: De Coworking Ruimte is de gemeenschappelijke werk- en ontspanningsruimte die wij onder deze Overeenkomst ter beschikking stellen, gelegen op het adres zoals dit bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden van deze Overeenkomst. Werkruimte waarnaar in deze overeenkomst verwezen wordt kan bestaan uit een fixed desk of een Private Office.

Beschrijving van de diensten.

MCA LABS zal u toegang verlenen tot kantoorruimte (Private Office), werkstation (Fixed desk), internettoegang, kantoorapparatuur, vergaderruimte, bepaalde kennis en eventuele andere diensten die MCA LABS u van tijd tot tijd kan verlenen (gezamenlijk de "Diensten"). Deze Diensten zijn te allen tijde onderworpen aan deze voorwaarden.

Deelname aan of gebruik van diensten.

U erkent dat u uit vrije wil en op eigen initiatief deelneemt aan de Diensten of deze gebruikt. U erkent dat MCA LABS geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot uw toegang tot, deelname aan, gebruik van de Diensten, of enig verlies van informatie als gevolg van een dergelijke deelname of een dergelijk gebruik.

Dienstenverleningen inbegrepen in deze overeenkomst (De opsomming is niet-limitatief en indicatief. Bijkomende en/of beperktere en/of aangepaste dienstverleningen kunnen afhankelijk van de aard van de overeenkomst worden voorzien.)

Hieronder staan enkele voordelen onder voorbehoud van beschikbaarheid:

 • Receptie en hospitality op werkdagen van 8:00 tot 18:00.
 • Inspirerende omgeving en panoramazicht over levendige speeltuin en de rivier de Schelde.
 • 24/7 beveiligde toegang tot coworking faciliteiten.
 • Gratis koffie, thee, gefilterd water.
 • Toegang tot snel draadloos internet.
 • Informatiedisplays in de Coworking ruimte.
 • Gebruik van bepaalde apparatuur, werkplekken, meubilair of kantoorbenodigdheden.
 • Bringmebox voor het bezorgen en afhalen van pakketten, opslag van persoonlijke of kantoorbenodigdheden of overdracht aan andere gebruikers.
 • Zelfs in de “paperless” omgeving waar wij naar streven, zijn op verzoek afdrukpunten beschikbaar voor A4- en A3-afdrukken.
 • Hospitality services en lokaal evenementenbeheer tot uw beschikking (tegen betaling) voor de organisatie van bedrijfsevenementen en/of activiteiten ter plaatse vanuit de MCA Hospitality.
 • Gebruik van de basisvoorzieningen in de Coworking Ruimte, zoals airconditioning, verwarming, elektriciteit, gedeelde keukenruimte en gedeelde keukenapparatuur.
 • Onderhoud van de Coworking Ruimte.
 • Gratis toegang tot open en/of residentiële evenementen die in de Coworking Ruimte worden gehouden, afhankelijk van de formule.
 • Deelnemen aan de MCA-Community, voorwaarden op aanvraag te bekomen.
 • Extra diensten beschikbaar en mogelijk op aanvraag (al dan niet tegen meerprijs):
  • Mogelijkheid van levering van voedsel en dranken en lijst van mogelijke traiteurs beschikbaar op aanvraag (en tegen meerprijs).
  • Gebruik van conferentieruimte met videoconferencingmogelijkheid, multimediaruimte, klaslokaalfaciliteiten, enz. indien beschikbaar en afhankelijk van de gekozen formule. Prijslijst beschikbaar online of op aanvraag.
 • Geen parkeerplaatsen beschikbaar op het terrein maar er is een openbare (betalende) parkeergelegenheid op minder dan 250m.
 • Gebruik als zakenadres met uitsluiting maatschappelijke zetel (tegen meerprijs).


De dienstverleningen kunnen variëren en voor bepaalde Dienstverleningen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Voor bepaalde dienstverleningen kunnen ook aanvullende wettelijke voorwaarden gelden, die aan u zullen worden verstrekt wanneer u besluit van die dienstverlening gebruik te maken.

De dienstverleningen omvatten geen diensten die door derden worden aangeboden.

Aanvaardbaar gebruik van de coworking ruimte

Door ondertekening van deze Overeenkomst, aanvaardt u onderstaande regels en beperkingen inzake het aanvaardbaar gebruik van de Coworking Ruimte:

U mag de zakelijke reputatie of fysieke eigendommen van de Aanbieder niet beschadigen. U mag niet handelen of u zich gedragen op een manier die gevaren of hinder oplevert voor overige klanten, bezoekers, werknemers, veiligheidspersoneel, in de Coworking Ruimte.

U mag anderen zowel fysiek als mondeling niet lastigvallen, bedreigen of op enige andere wijze benaderen die zowel de wettelijke als de contractuele rechten van anderen zou kunnen schenden.

U mag geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van de Aanbieder of enige derde partij.

U mag de Coworking Ruimte niet gebruiken voor het uitbaten van een zaak met een ‘winkel of handels’-karakter. U mag in de gehuurde ruimte geen activiteit uitoefenen die onder het toepassingsgebied van de wet op de handelshuur of het woninghuurdecreet valt. Elk fiscaal gevolg of eventuele herkwalificatie van deze Overeenkomst is ten laste van uzelf. U mag de Coworking Ruimte niet gebruiken op een manier die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Het is u niet toegestaan om computervirussen of andere software op het huisnetwerk te uploaden of anderszins te verspreiden die de eigendom van zowel de Aanbieder als een derde partij zou kunnen beschadigen. Indien dit het geval is zal de Aanbieder het recht hebben een schadevergoeding te eisen voor de integrale schade.

U mag de Coworking Ruimte niet gebruiken om enige activiteiten uit te oefenen die kunnen worden aanzien als fraude, kunstgrepen of andere activiteiten van malafide aard.

U mag geen obsceen of lasterlijk materiaal publiceren of verspreiden in de Coworking Ruimte of ander materiaal dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie.

U mag geen commerciële/marketing/flyering acties voor uw bedrijf voeren op de terreinen van MCA LABS tenzij u daarvoor het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van ons verkregen heeft.

U mag geen onwettige informatie over anderen verzamelen, met inbegrip van enige beeldvorming (fotografie, videopname,..) van anderen zonder hun expliciete toestemming daartoe gegeven is.

Het principe van de goede huisvader dient steeds te worden toegepast op het aanvaardbaar gebruik van de Coworking Ruimte en diensten van MCA LABS en alle vormen van gebruik en/of handelingen door u gesteld die niet in overeenstemming zijn met dit principe, dienen te worden beschouwd als verboden en/of ontoelaatbaar gebruik.

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor uw gebruik van de diensten geldt dat u de diensten en de coworking ruimte niet mag gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden werd door deze voorwaarden, wettelijke bepalingen en kennisgevingen. Aangaande gebruik van het netwerk mag u dit niet gebruiken op een manier die een server van de MCA LABS of het netwerk dat is verbonden met een server van de MCA LABS zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik en genot van de diensten door anderen zou kunnen verstoren. Het is u niet toegestaan te trachten ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de diensten, accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een MCA LABS server door middel van hacking, password mining of andere middelen die het bovenstaande tot doel hebben. U mag niet trachten materialen of informatie te verkrijgen op een wijze die niet uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld via de verleende diensten.

Service kosten

Als klant gaat u ermee akkoord ons een service kost ("Service Kost") te betalen voor de uitvoering van deze Overeenkomst en eventuele additionele kosten wanneer u gebruikt maakt van bepaalde diensten. U zal de specifieke Service Kosten die van toepassing zijn op de Dienstverleningen ter kennis krijgen op het moment van uitvoering en u zal in elk geval de Serice Kosten dienen betalen zoals in de Bijzondere Voorwaarden vermeld. Service Kosten zijn betaalbaar zoals daarin beschreven. De Service Kosten zijn steeds exclusief BTW en eventuele andere verschuldigde bedragen zoals belastingen, heffingen en vergoedingen voor bijkomende diensten.

Dienstverleningen worden automatisch gefactureerd totdat u ons laat weten dat u uw toegang tot de Dienstverleningen wenst te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw betalingsgegevens. Als u dat niet doet, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingskosten bij de betaling.

Service Kosten worden niet terugbetaald.

Een overzicht van de Service Kosten voor het gebruik van de Coworking ruimte zijn opgenomen als Bijlage 2 bij deze Algemene Voorwaarden.

De Aanbieder kan op elk moment, als hij dat nodig acht, de Service Kosten aanpassen, verhogen of verlagen zonder hiervoor enige toelichting verschuldigd te zijn.

De aanpassing van de vergoeding kan niet op lopende overeenkomsten worden toegepast. Ingeval van hernieuwing van een overeenkomst is de aangepaste Service Kost van toepassing vanaf de eerste dag van inwerkingtreding van de (hernieuwde) overeenkomst.

Elke aanpassing van de Service Kosten zal duidelijk gecommuniceerd worden op de daartoe voorziene kanalen (website, schermen e.d.).

In zoverre de duurtijd van de Overeenkomst 1 jaar overschrijdt, zal de Service Kosten jaarlijks van rechtswege aangepast worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst. De aanpassing zal gebeuren overeenkomstig de volgende formule:

(bedrag initiële Service Kosten x nieuwe index)/ basisindex

De basisindex (consumentenindex) is deze van de maand, die het sluiten van onderhavige Overeenkomst voorafgaat.

De nieuwe index (consumentenindex) zal deze zijn van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden en -opties

Behoudens gebruiksformules die voor minder dan een maand worden aangegaan is een actieve gebruiksmaand een maand waarin een Klant toegang heeft tot de ruimte en de overeengekomen faciliteiten. Deze periode loopt van de eerste tot en met de laatste dag van elke maand.

Alle Service Kosten zijn verschuldigd op de 20e dag van de maand voorafgaand aan een actieve gebruiksmaand. Bij formules die voor minder dan een maand worden aangegaan dienen de Service Kosten ook voorafgaand aan het effectieve gebruik betaald te worden.

Facturen worden uitgeschreven op de 13e dag van de maand voorafgaand aan een actieve gebruiksmaand.

Alle facultatieve en/of bijkomende diensten moeten vooraf worden betaald.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor laattijdige betaling en/of diensten in te houden indien betalingen niet op tijd worden ontvangen. Dit omvat onder meer het intrekken van de toegang tot elk MCA LABS of MCA Campus gebouw. Elk door u verschuldigd bedrag, dat 10 dagen na de vervaldag niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling door ons, een intrest op van 1% per maand vanaf de vervaldag.

Intrest voor elke begonnen maand wordt voor een ganse maand aangerekend.

Betalingswijzen

Klanten kunnen betalen via de betaaltoepassingen die in het onlineplatform en/of op de website zijn voorzien, minstens Creditcard en Bancontact (app). Gebruiksformules van meer dan 1 maand worden per domiciliëring betaald behoudens in uitzonderlijke gemotiveerde gevallen en na schriftelijke goedkeuring door de Aanbieder waarbij betaling per factuur kan worden georganiseerd.

MCA LABS slaat geen creditcardgegevens op. Deze zullen beheerd worden door een officieel gereguleerde entiteit.

Betalingswijzen kunnen worden gewijzigd via het MCA LABS portal.

Waarborgsom


Bij uitoefening van een overeenkomst met een looptijd van een jaar of meer, kan er gevraagd worden voor de goede en volledige uitvoering van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst, een waarborg te stellen ten gunste van de Aanbieder. Deze dient dan gesteld te worden alvorens u de toegang verleend wordt en alvorens de Overeenkomst in werking treedt. Het bedrag van de waarborg, zal, onder aftrek van eventuele nog verschuldigde bedragen, aan u terugbetaald worden, wanneer deze Overeenkomst eindigt en nadat de goede en volledige uitvoering van al uw verplichtingen werd vastgesteld.

Een waarborgsom is gelijk aan de Service Kosten voor twee maanden gebruik en zal worden aangepast wanneer het de gebruikersformule veranderd.

De Aanbieder kan naar eigen goeddunken beslissen om de waarborgsom te gebruiken in plaats van de laatste twee maanden lidgeld, daarbij rekening houdend met betaling van eventuele schadevergoedingen, of deze zal worden terugbetaald na aftrek van eventuele schadevergoeding binnen één maand na het einde van het contract.

Deze waarborgsom is overdraagbaar op volgende contracten.

Aansprakelijkheid

MCA Facilities NV of haar dochterondernemingen (al dan niet in volledige eigendom), filialen, divisies, en nauwe partners zoals MCA Community vzw en verder te creëren dienstverleningen en organisaties binnen het concept MCA, geïnitieerd en/of beheerd door MCA Facilities en hun vroegere, huidige en toekomstige aandeelhouders, vertegenwoordigers, werknemers, rechtsopvolgers en rechtsverkrijgenden, zowel gezamenlijk als individueel, zal in geen geval aansprakelijk zijn behoudens zware en opzettelijke fout (en in elk geval beperkt tot de Vergoedingen verschuldigd en betaald onder deze Overeenkomst) voor enige directe, bijzondere, incidentïele, indirecte, onrechtmatige daad, gevolg- of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor: winstderving, verlies van vertrouwelijke of andere (bedrijfsgebonden)informatie, bedrijfsstoring, persoonlijk letsel, inbreuk op de privacy, het niet nakomen van een zorgvuldigheidsplicht (waaronder die van goede trouw of van redelijke zorg), nalatigheid, en welke andere materiële of ander soort schade dan ook) voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met de deelname aan of het onvermogen om deel te nemen aan of het gebruik van de Diensten, de levering van of het uitblijven van de levering van Diensten, of anderszins onder of in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst, zelfs in geval van schuld, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, contractbreuk of inbreuk op garantie van MCA LABS, en zelfs indien MCA LABS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien u of een van uw bezoekers schade toebrengt aan de Coworking Ruimte, zult u hiervoor aansprakelijk worden gesteld, inclusief de kosten voor reparatie of vervanging van eigendom, infrastructuur of andere voorwerpen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de daden of nalatigheden van andere Gebruikers of hun bezoekers. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of verplichting op ons betreffende eventuele geschillen die kunnen plaatsvinden tussen onze Gebruikers of bezoekers. U vrijwaart, en stemt er hierbij mee in, MCA LABS en MCA LABS' dochterondernemingen (al dan niet in volledige eigendom), gelieerde bedrijven, divisies en nauwe partners zoals MCA Community vzw en verder te creëren dienstverleningen en organisaties binnen het concept MCA, geïnitieerd en/of beheerd door MCA Facilities en hun vroegere, huidige en toekomstige aandeelhouders, leden, vertegenwoordigers, werknemers, opvolgers en rechtverkrijgenden, gezamenlijk en individueel, te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten, uitgaven, vonnissen, boetes en straffen die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit uw nalatige handelingen, fouten en omissies, opzettelijk wangedrag en fraude in verband met de deelname aan of het gebruik van de Diensten. U stemt er verder mee in dat in het geval u een claim of rechtszaak indient in strijd met deze Overeenkomst, u aansprakelijk bent voor alle juridische kosten en kosten die MCA LABS of haar respectievelijke vertegenwoordigers en werknemers maken in verband met de verdediging tegen een dergelijke claim of rechtszaak.

Deze Overeenkomst maakt een inspanningsverbintenis uit, de Aanbieder werkt bij de uitvoering van deze Overeenkomst naar best vermogen. Hoewel de Aanbieder zijn diensten naar best inzicht en vermogen zal presteren en/of leveren, biedt de Aanbieder, geen enkele garantie met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst , waaronder de garantie dat deze Overeenkomst zal overeenstemmen met de behoeften van de Klant.

Opslag van goederen

- Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, beschadiging of tenietgaan van voorwerpen die in de Coworking Ruimte zijn achtergelaten.

In de Coworking Ruimte hanteren wij een clean desk policy, graag rekenen wij op u dat u volgende zaken zo goed als mogelijk nastreeft:

- Documenten en ICT materiaal dient te worden opgeborgen in de lockers wanneer zij voor langere tijd niet worden gebruikt/ wanneer de desk onbeheerd wordt achtergelaten.

- Gevoelige of confidentiële informatie moet, wanneer zij is afgedrukt, onmiddellijk van de printers worden verwijderd.

- Individuele persoonlijke bezittingen zoals documenten, tassen, boeken, eetwaren, enz. moeten netjes worden opgeborgen in de lockers en dienen niet rond te slingeren in de gangpaden .

- Alvorens de desk te verlaten, moet men ervoor zorgen geen papier of bezittingen op de desk achter te laten.

Indien er toch persoonlijke zaken onbeheerd worden achtergelaten in de Coworking Ruimte, hebben wij het recht deze te verwijderen zonder daarvoor enige (schade)vergoeding verschuldigd te zijn.

U doet hierbij afstand van alle schadeclaims die u zou kunnen hebben met betrekking tot uw persoonlijke bezittingen.

Toegangsgegevens

Als onderdeel van uw dienstverleningen kan u gevraagd worden om specifieke toegangsgegevens voor de Coworking Ruimte in te stellen, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, geheimhouding en beveiliging van uw toegangsgegevens. U mag de toegangsgegevens niet met derden delen. Als u ontdekt dat de toegangsgegevens geschonden of gecompromitteerd zijn, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. U vrijwaart ons voor alle gevolgschade die dergelijke schending van toegangsgegevens met zich mee zou kunnen brengen.

Geautoriseerde gebruikers

Een bedrijf kan Klant worden en geautoriseerde gebruikers hebben. Indien u een bedrijfsgebruiker bent, dient u ons op de hoogte te stellen van de naam van uw bedrijf en de geautoriseerde gebruikers van de Dienstverleningen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot uw bedrijfsaccount.

Bekendmaking van persoonlijke informatie


MCA LABS behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie over u, uw deelname aan en gebruik van de diensten openbaar te maken indien MCA LABS dit nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar MCA LABS' eigen goeddunken weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Vertrouwelijkheid van gegevens binnen de campus

a. U erkent en stemt ermee in dat u tijdens uw deelname aan en gebruik van de Diensten blootgesteld kunt worden aan Vertrouwelijke Informatie. Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan alle informatie, geheel of gedeeltelijk, die met u gedeeld wordt door MCA LABS of MCA Community, of een deelnemer of gebruiker van de Diensten of een werknemer, gelieerde onderneming of vertegenwoordiger daarvan, die niet-openbaar, vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk van aard is.

Vertrouwelijke Informatie omvat tevens, zonder daarin beperkend te zijn, informatie over zaken, verkoop, bedrijfsvoering, knowhow, handelsgeheimen, technologie, producten, werknemers, klanten, marketingplannen, financiële informatie, diensten, zakelijke aangelegenheden, alle kennis die is verkregen door onderzoek of observatie van of toegang tot de faciliteiten, computersystemen en/of boeken en bescheiden van MCA LABS of MCA Community, alle analyses, compilaties, studies of andere documenten die door MCA LABS zijn opgesteld of anderszins op enigerlei wijze zijn afgeleid van de Vertrouwelijke Informatie en alle informatie die u verplicht bent vertrouwelijk te houden of waarvan u weet of reden hebt om te weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden.


b. Uw deelname aan en/of gebruik van de Diensten verplicht u tot

I. alle Vertrouwelijke Informatie strikt confidentieel te houden;

II. nooit Vertrouwelijke Informatie aan derden bekend te maken;

III. de Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken op enige wijze die direct of indirect nadelig is of kan zijn voor MCA LABS, of een deelnemer of gebruiker van de Diensten.


c. Alle Vertrouwelijke Informatie blijft in exclusieve eigendom van MCA LABS of de respectievelijke delende partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat niets in deze Overeenkomst of uw deelname of gebruik van de Diensten zal worden uitgelegd als het verlenen van enige rechten aan u, door licentie, patent, auteursrecht of andere (intellectuele) eigendomsrechten in of op Vertrouwelijke Informatie van MCA LABS of enige deelnemer of gebruiker van de Diensten.

Intellectuele eigendom

U stemt ermee in dat al onze auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten uitsluitend en alleen aan ons toebehoren ("Bedrijfs-IP" ”Bedrijfs - Internet Protocol”). U stemt ermee in dat wij alle rechten, aanspraken en belangen in en op het Bedrijfs-IP bezitten en dat u het Bedrijfs-IP niet zal gebruiken voor illegale of onrechtmatige doeleinden. U stemt ermee in het Bedrijfs-IP op geen enkele wijze te reproduceren, distribueren of commercialiseren, ook niet elektronisch of via registratie van nieuwe handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, beeldmerken of Uniform Resource Locators (URL's), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Omgekeerd geldt dit eveneens voor de dienstverleners van MCA Facilities, MCA Community vzw en verder te creëren dienstverleningen en organisaties binnen het concept MCA, geïnitieerd en/of beheerd door MCA Facilities, voor wat betreft de Bedrijfs-IP die tot de Klant toebehoort.

Privacy

U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u gebruik maakt van het internet en de telecommunicatiesystemen in onze Coworking Ruimte, wij uw activiteiten kunnen monitoren om onze netwerken en ruimtes veilig te houden.

Om een veilige en beveiligde open coworking omgeving te creëren, kunnen we gebruik maken van camera's in de Coworking Ruimte, dit steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving omtrent camera-bewaking (niet de private Offices of vergaderzalen), of sensoren die het aantal aanwezige personen detecteren (alle ruimtes). Ook kan het nodig zijn om extra informatie te verzamelen, op te slaan en te gebruiken naast de onder deze Overeenkomst verstrekte contactinformatie om toegang te kunnen verlenen tot het gebouw, coworking- en andere faciliteiten. Deze informatie zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke GDPR regelgeving. Indien u deze extra informatie niet wenst te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat u alleen toegang heeft tijdens de kantooruren en mogelijk geen toegang heeft tot andere voordelen in de Coworking Ruimte.

Beëindiging en opzegging.

In geval van een contractperiode gelijk aan of langer dan 6 maanden moet een Klant die zijn Overeenkomst wil opzeggen, dit uiterlijk twee maanden voor de datum van zijn vertrek doen.

Wij kunnen deze Overeenkomst met u op elk moment beëindigen om welke redenen ook We kunnen ook weigeren om een verlengbare overeenkomst die u met ons hebt met betrekking tot de Coworking Ruimte of de Dienstverleningen te verlengen. Wij behouden ons specifiek het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen als u een van de in deze Overeenkomst beschreven voorwaarden schendt of het niet naleven van onze regels, toepasselijke wetten of andere wettelijke verplichtingen. Wij zullen u dan een opzegtermijn van 2 maanden.

Indien uw contractperiode minder dan 6 maanden bedraagt, kunt u deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen door contact met ons op te nemen en beëindiging aan te vragen. In het geval van uw beëindiging zal geen restitutie worden verleend. Eventuele opgebouwde Service Kosten blijven verschuldigd en betaalbaar, zelfs na beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle bepalingen die naar hun aard geacht worden na beëindiging van kracht te blijven, onverminderd van kracht.

Elke Overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum van de Overeenkomst. Voor elke Overeenkomst met een looptijd vanaf 1 maand treedt op de einddatum een stilzwijgende verlenging in voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, behoudens opzegging door een van beide partijen zoals hierboven bepaalt.

Verzekering

MCA LABS beschikt over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - uitbating. Als Klant wordt u ten zeerste aangeraden een verzekering af te sluiten om uw eigen apparatuur/ infrastructuur/ goederen en eigendommen als ook uw medewerkers die zich op de LABS zullen begeven te verzekeren wanneer u onze ruimte gebruikt.

Kwalificatie van uw rechten

Onder deze Overeenkomst zal in geen geval kunnen begrepen worden in die zin dat deze u een eigendomsrecht toekent op een MCA LABS eigendom en niets hierin zal deze Overeenkomst tot een huurovereenkomst kwalificeren. U aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat deze Overeenkomst geen huurovereenkomst uitmaakt in de zin van de Handelshuurwet, het Woninghuurdecreet of een huurovereenkomst voor een onroerend goed onder het gemene huurrecht en uit die respectievelijke wettelijke bepalingen en kwalificaties dus ook geen rechten zal kunnen putten.

Wijzigingen aan de overeenkomst

Wij kunnen, van tijd tot tijd en op elk moment zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan u, deze Algemene Voorwaarden wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om dit te doen, met inbegrip van het herzien van alles wat hierin is opgenomen. Alle wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn volledig van kracht onmiddellijk na plaatsing op de website, het platform, de app of enige andere manier van communicatie met u. Alle wijzigingen of afwijkingen vervangen en prevaleren op elke eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, tenzij naar eerdere versies specifiek wordt verwezen of deze zijn opgenomen in de laatste wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden.

U dient de Website regelmatig te controleren op wijzigingen of aanpassingen. Wij kunnen ook de omvang van de Dienstverleningen/paketten/standaardformules wijzigen. Indien wij dit doen, en u bent niet tevreden met het nieuwe aanbod, neem dan contact met ons op.

Deelbaarheid

Indien een deel of subdeel van deze Overeenkomst door een rechtbank of een bevoegde arbiter ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige delen en subdelen integraal van toepassing blijven. In een dergelijke situatie blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.

In de mate dat een deel, subdeel of bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, stemt u ermee in dat voor dit deel de vorige, effectieve versie van deze Overeenkomst als uitvoerbaar en geldig zal worden beschouwd in de ruimste zin van het woord.

Overmacht

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst te wijten aan oorzaken buiten onze redelijke controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot daden van burgerlijke autoriteiten, daden van militaire autoriteiten, (dreiging tot) oorlogssituatie, rellen, opstand, stakingen, embargo's, epidemieën, natuurfenomenen en natuurrampen, lock-outs, ziekte-uitbraken,

epidemies, overheidmaatregelen,… en andere situaties die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene omstandigheden.

Geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil tussen de Partijen in verband met of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zullen de Partijen eerst trachten het geschil onderling en te goeder trouw op te lossen. Indien deze pogingen tot persoonlijke oplossing mislukken, zal het geschil definitief beslecht worden door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen.

Overdracht van rechten

Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun erfgenamen, zaakwaarnemers en toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden. Geen van de partijen mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen, behalve aan een huidige of toekomstige verbonden partij en dit slechts na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Indien er meerdere Klanten deze Overeenkomst ondertekenen verbinden zij zich hoofdelijk tegenover MCA Facililties voor alle verbintenissen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

Vertegenwoordiging

De ondergetekende vertegenwoordigers die deze overeenkomst namens beide partijen uitvoeren, verklaren en garanderen dat zij door hun respectieve bestuursorganen gemachtigd zijn om deze overeenkomst aan te gaan en hun respectieve ondernemingen kunnen binden tot alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Kennisgevingen


Elektronische communicatie is krachtens deze Overeenkomst toegestaan voor beide partijen, met inbegrip van e-mail of fax. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons e-mailen op het volgende adres: mcalabs@mca.be.

Huisregels en praktische afspraken

Als u lid wordt van MCA LABS, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan ons MCA LABS managementplatform. Dit is een geïntegreerd systeem voor internet, reserveringen voor conferentiezalen, facturering en betalingen, toegang tot ruimtes e.d.m.

Het platform is bereikbaar via de website www.mcalabs.be of via onze MCA LABS app (beschikbaar voor iOS en Android).

Vergaderzalen

MCA LABS biedt verschillende conferentiezalen.

U kunt deze zalen boeken via uw account op www.mcalabs.be. De prijzen voor de zalen zijn online of in de app beschikbaar.

Beschikbaarheid en status van vergaderzalen kunnen worden gecontroleerd via de website of via de informatietabletten die zich buiten de deur van elke vergaderzaal bevinden.

Telefooncellen hoeven niet gereserveerd te worden en hebben geen tijdslimiet - maar we vragen de leden wel om hierbij rekening te houden met andere leden.

Met uitzondering van boekingen voor een hele dag die niet in het gebruiksplan zijn opgenomen en die tot 4 maanden van tevoren kunnen worden geboekt, kunnen vergaderzalen tot vier weken van tevoren worden geboekt.

Periodieke vergaderingen kunnen ook worden ingesteld, d.w.z. wekelijkse teamvergadering om uw slot te garanderen met een minimale inspanning.

MCA LABS toegang

Het gebouw is normaliter van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur geopend (de “Normale Kantooruren”), met uitzondering van de feestdagen. Wij zijn ons er echter van bewust dat onzeKlanten niet altijd volgens een regelmatig werkschema werken en daarom bieden wij 24/7 toegang. Er wordt echter van uitgegaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dat niemand diensten nodig heeft bovenop de toegang en terbeschikkingstelling van de ruimte buiten de Normale Kantooruren. Als dat toch het geval mocht blijken, bijvoorbeeld op een zaterdag, stuur dan een e-mail naar mcalabs@mca.be en wij zullen de nodige regelingen treffen (al dan niet tegen meerprijs). Dit houdt wel in dat u op bepaalde zaken dient te letten als u de enige in het gebouw bent, bv. ervoor zorgen dat de lichten gedoofd zijn, deuren terug goed en tijdig worden gesloten ter bevordering van de veiligheid enz. Eventuele kosten die zouden voortvloeien uit het niet ordentelijk naleven van voorgaande afspraken zullen dan ook door MCA LABS worden doorgerekend.

De standaard toegang is via de hoofdingang van het Belgica gebouw aan de De Gerlachekaai 20. Buiten de openingsuren dient de aparte toegang tot MCA LABS gebruikt te worden.

Internet

MCA LABS voorziet in wifi in het hele gebouw. De SSID is 'MCA'. Het wachtwoord wordt u toegestuurd in uw welkomstmail. Dit wachtwoord kan mogelijks periodiek wijzigen en dus wordt gevraagd de mails daaromtrent goed op te volgen.

Bezoekers

MCA LABS Klanten zijn welkom om bezoekers en zakenrelaties mee te nemen op de site.

Gebruik het MCA LABS managementsysteem om gasten uit te nodigen voor MCA LABS, zij krijgen dan de benodigde toegangsinformatie.

Bezoekers kunnen gebruik maken van de gast wifi. Die is open, dus ze hebben geen inloggegevens nodig.

Hospitality

MCA LABS coworking omvat toegang tot een hospitality service. Deze wordt gerund door een van de Hospitality Coördinators in uw ruimte. De diensten omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het boeken van lokale hotels, taxi's etc. Ook parkeertickets of abonnementen, bus-, trein- of andere mobiliteitstickets of reserveringen kunnen op kosten van de Klanten door de hospitality service worden gefaciliteerd. De service helpt u ook met plezier verder voor al uw vragen ivm de directe omgeving.

MCA LABS omgeving

Het schoon, veilig en comfortabel houden van onze ruimte is een gemeenschappelijke inspanning. MCA LABS zal de hele ruimte een paar keer per week laten schoonmaken, maar elke Klant moet proberen zijn eigen ruimte, desk en/of suite schoon te houden. Alle kopjes, glazen, bestek enz. moeten aan het eind van de dag in de vaatwasser of op de daartoe bestemde plek worden gezet. Whiteboards dienen na gebruik (grondig) te worden schoongemaakt voor andere gebruikers van de vergaderzalen en de pauzeruimtes.

Houd het geluidsvolume op een redelijk en aanvaardbaar niveau voor andere Klanten (dit geldt ook voor telefoongesprekken, we hebben telefooncellen en vergaderzalen kunnen indien nodig worden gereserveerd), snelle gesprekken of luistergesprekken zijn prima, maar we willen u vragen geen luide gesprekken en vergaderingen te voeren in de open werkruimte.

Elke vrijdagavond om 18.00 uur worden alle koelkasten van MCA LABS leeggehaald. Als u iets heeft dat u graag wilt behouden, meld dit dan als zodanig met een briefje, anders wordt het weggegooid.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het zowel in uw kantoor of op en rondom uw desk schoon is en vrij van gevaren, obstakels of hinder voor andere leden in de ruimte.

Het verwarmings- en airconditioningsysteem is geautomatiseerd en wordt elke ochtend geactiveerd, behalve in het weekend, buiten de normale werkuren en/of op officiële feestdagen.

Onderbreking van het lidmaatschap

Indien u als Klant een persoonlijk verlof wilt nemen bv. voor moeder of vaderschapsverlof, geeft MCA LABS u de mogelijkheid om uw gebruik gedurende maximaal drie maanden te bevriezen. Gedurende deze periode zult u geen gebruik kunnen maken van de ruimte of de faciliteiten. U kunt uw spullen wel in de ruimte achterlaten. De mogelijkheid bestaat dat uw desk tijdens uw afwezigheid door andere gebruikers wordt gebruikt. Alle opzeggingen van contracten enz. verlopen zoals normaal.

Evenementen

MCA LABS, MCA Facilities, MCA Community vzw en verder te creëren dienstverleningen en organisaties binnen het concept MCA, geïnitieerd en/of beheerd door MCA Facilities zullen incidenteel 's avonds en in het weekend voor evenementen kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat de publieke ruimte af en toe gebruikt wordt en kunnen er bepaalde zones tijdelijk worden afgesloten of kan de toegang worden ontzegd. Dit zal steeds gebeuren met voorafgaande kennisgeving.

Informatie over het gebruik van de faciliteiten kan worden verkregen bij de hospitality service.