JAN. 25, 2021

MCA gaat voor duurzaamheid ter land en ter zee

MCA Dijk

DNA MCA

MCA wil gaan voor een efficiënte en duurzame maritieme sector. Het zit dan ook in het DNA van MCA om te werken aan de vergroening van de maritieme industrie in het kader van de volledige energietransitie. MCA onderzoekt hierbij en zet in op verschillende pijlers: efficiëntie, effectiviteit, economie, ecologie, ship management, veiligheid en gezondheid. Dit DNA komt tot uiting in de uitbouw van de campus, clean shipping vertaalt zich in sustainable building.

Transformatie

De uitdaging voor MCA is de volledige transformatie van wat het was: een smeeroliefabriek afgelopen decennia, en wat het wordt: een innovatieve campus. De ambitie van MCA is om de site om te vormen tot een waardevolle, groene en gezonde omgeving die afstapt van het klassieke industriële verleden naar een innovatieve, duurzame en propere toekomst.

Dat bewijst de grondige sanering die MCA op heden uitvoert om de sterk vervuilde gronden om te zetten tot een kwalitatieve basis voor de opbouw van de gebouwen.

Duurzaamheid en circulariteit

MCA legt de lat voor deze gebouwen op vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie en circulariteit bijzonder hoog. Een BREEAM outstanding en WELL platinum certificering zullen dit objectief aantonen.

De energievraag van het hoofdgebouw wordt volledig gedekt door hernieuwbare energieopwekking op de site zelf. Bij de keuze van de materialen is een levenscyclusbenadering belangrijk. Zo wordt bijvoorbeeld het beton van de oude site hergebruikt bij het beton van het nieuwe gebouw.

Groene gebouwen

Door de unieke locatie van de site in het groen is het voor MCA vanzelfsprekend om zich zoveel mogelijk in te zetten op vergroening.

Vanwege de strategische doelstellingen van MCA voor een duurzame maritieme sector, wil MCA deze visie doortrekken naar de fysieke campus die deze doelstellingen moet helpen realiseren. Voor MCA moet en zal de site bijgevolg een groen bedrijventerrein worden.

In het kader van ondersteuning van de lokale fauna, de biodiversiteit en het groene karakter worden de gebouwen natuurinclusief ontworpen. De architectuur draagt haar steentje bij door circulaire en lokale materialen te gebruiken maar meer nog door haar tijdloos en kwalitatief architecturaal concept met de voorziening van groendaken, verblijfplaatsen voor dieren en intelligente verduistering van lichtbronnen.

Groene omgeving

Het verhoogde groene deklandschap draagt bij tot een aangename buitenbeleving voor de gebruikers en bezoekers van de site maar ook tot duurzame ingrepen o.m. op vlak van waterretentie die infiltratie van regenwater in de bodem van de site en polderomgeving mogelijk maakt.

Er wordt sterk gekeken naar de interactie tussen de site en de natuur. De verdichting van de functies van de campus door efficiënt ruimtegebruik laat toe om een beperktere oppervlakte van de site aan te wenden. Dit biedt de mogelijkheid om een substantieel aandeel van 20% van de oppervlakte van de site terug te geven aan de natuur. Daarbij wordt toegelegd op de zones rondom de site voor een naadloze overgang. Daarenboven komt er midden op de site een groene corridor. Dit initiatief sluit aan bij de visie van MCA, niet alleen op vlak van duurzaamheid maar evengoed op het versterken van de lokale natuurwaarden. Concreet zal deze oppervlakte ingericht worden met streekeigen groen en moerasachtige waterpartijen. MCA wordt hierbij ondersteund door ecologen en duurzaamheidsdeskundigen zodat de site perfect kan aansluiten op haar omgeving.

Duurzame mobiliteit

Gezien het maritieme karakter is het vanzelfsprekend dat de waterzijde enorm belangrijk is voor MCA. De Schelde is van belang om mensen van en naar MCA te brengen. Op die manier wordt het een beleving om via het water naar MCA te komen. Verder wordt gestimuleerd om met de fiets te komen o.a. door het inzetten op elektrische fietsen. Ook verschillende deelsystemen en op termijn shuttles of bussen moeten de mogelijkheid bieden om de auto te laten staan.