Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op Belgische Scheepvaartmaatschappij - Compagnie Maritime Belge N.V. (hierna kortweg CMB genoemd), met maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0404.535.431 alsook op alle verbonden vennootschappen (in de zin van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) die tot dezelfde groep behoren. De algemene privacy policy van CMB is van toepassing op de hele CMB Group en geldt dus ook voor Maritieme Campus Antwerpen (MCA).

Uw privacy is belangrijk voor ons. CMB verbindt er zich toe de privacy van haar websitegebruikers te respecteren in overeenstemming met de geldende nationale en internationale privacywetgeving.

Door gebruik te maken van onze website(s) gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring van toepassing is op de door CMB en/of CMB Group verwerkte persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om een kwaliteitsvolle service te verlenen, onze dienstverlening te optimaliseren en op peil te houden.

We gebruiken uw persoonsgegevens om een vlotte communicatie mogelijk te maken en uw dossiers te behandelen.

Ook verzamelen en verwerken we gegevens op anonieme wijze voor kwalitatieve doeleinden, zoals het verbeteren van de werking van onze websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Gegevens die u zelf aan ons meedeelt:

Wanneer u contact met ons opneemt via de invulformulieren op onze websites dan verzamelen wij volgende gegevens: uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien u solliciteert voor een functie binnen ons bedrijf worden bovendien de gegevens die op uw CV vermeld staan, verwerkt door onze personeelsdienst voor zover deze noodzakelijk zijn voor het opmaken van een sollicitatiedossier en/of personeelsdossier.

 • Gegevens die wij zelf verzamelen:

Bij raadpleging van onze websites worden volgende gegevens automatisch gegenereerd:

 • IP-adres
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • browser informatie
 • via welke externe website u onze site bezoekt
 • de geraadpleegde pagina's
 • tijdstip en duur van de bezochte pagina's
 • via welk apparaat of applicatie je onze website bezoekt


We maken ook gebruik van cookies om onze bezoekers te identificeren. Voor meer informatie i.v.m. cookies verwijzen we je graag door naar de cookie policy van MCA - Maritime Campus Antwerp.

Geven wij uw gegevens door aan derden?

We delen uw persoonsgegevens enkel en alleen met andere bedrijven wanneer we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming ontvingen, tenzij we je gegevens moeten delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derde partijen mogen enkel persoonsgegevens voor CMB en/of CMB Group verwerken indien deze verwerking vastgelegd werd in een verwerkingsovereenkomst tussen CMB en/of CMB Group en een derde partij.

Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op sommige van onze website staan links naar onze partnerbedrijven.

Wanneer u deze aanklikt gelden uiteraard de privacyverklaring en cookie policies van de desbetreffende bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden, waarnaar wij een link leggen.

Wees er ook van bewust dat wanneer u klikt op een social mediaknop op onze websites, de privacy policy van deze aanbieder(s) geldt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

In uitzonderlijke gevallen of in geval van een gerechtelijke procedure, kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, nemen wij alle redelijke maatregelen en worden veiligheidsrichtlijnen toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Wat zijn uw rechten?

1) Recht van inzage

U heeft het recht om informatie te krijgen over het feit of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

2) Recht op verbetering

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Voor een eventuele rechtzetting van uw gegevens verwijzen wij naar onze contactgegevens onderaan dit document. Zo nodig passen we deze informatie aan of verwijderen wij ze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

3) Recht op wissing van gegevens (recht van vergetelheid)

U heeft het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld wanneer het gebruik van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming en u deze heeft ingetrokken, indien zij onrechtmatig verwerkt werden of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde data te verwijderen.

4) Recht van beperking

U heeft het recht de verwerking te laten beperken. Bijvoorbeeld indien bepaalde persoonsgegevens niet correct blijken te zijn en dit gedurende de periode die CMB en/of CMB Group nodig heeft om uw gegevens te verbeteren.

5) Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt.

Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor eventuele verwerkingen voor directe marketingdoeleinden.

6) Recht op overdraagbaarheid

U kan de gegevens die u zelf hebt verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst steeds opvragen in een gestructureerde gangbare en digitale vorm om ze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7) Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking op toestemming is gebaseerd, mag u uw toestemming steeds intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

8) Recht om klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u een opmerking of klacht heeft over de manier waarop CMB en/of CMB Group uw gegevens verwerkt, dan kan u in eerste instantie terecht bij onze Privacy & Data Protection Officer (kortweg DPO). De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben aangepakt, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen van onze privacyverklaringen:

In het kader van de oprichting van nieuwe diensten of nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie, is het mogelijk dat deze privacy verklaring wordt aangepast.

Bovenaan de eerste pagina van dit document vindt u de datum waarop deze privacy verklaring het laatst werd bijgewerkt.

Contact opnemen:

Heeft u een vraag, opmerking of klacht in verband met de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken dan kan u contact met ons opnemen:

 • per post : CMB N.V., DP-Office, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen (België)
 • per e-mail : dpoffice@cmb.be


Wij behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is, wordt deze termijn mogelijk verlengd met 60 kalenderdagen. Om uw klacht te kunnen behandelen, zullen wij u vragen om een geldig identificatiebewijs voor te leggen.

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.

Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00 – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Annex n° 1

Bedrijf:

CMB N.V.
met hoofdkantoor: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
CBE nummer 0404.535.431

Website:

www.maritimecampusantwerp.com/en

Bedrijf:

Real Estate and Leasing Company N.V. (RESLEA)
Met hoofdkantoor: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
CBE nummer 0435.390.141