Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op Belgische Scheepvaartmaatschappij - Compagnie Maritime Belge N.V. (hierna kortweg CMB genoemd), met maatschappelijke zetel te De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0404.535.431 alsook op alle verbonden vennootschappen (in de zin van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) die tot dezelfde groep behoren. De algemene privacy policy van CMB is van toepassing op de hele CMB Group en geldt dus ook voor Maritieme Campus Antwerpen (MCA).

Uw privacy is belangrijk voor ons. CMB verbindt er zich toe de privacy van haar websitegebruikers te respecteren in overeenstemming met de geldende nationale en internationale privacywetgeving.

Door gebruik te maken van onze website(s) gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring van toepassing is op de door CMB en/of CMB Group verwerkte persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om een kwaliteitsvolle service te verlenen, onze dienstverlening te optimaliseren en op peil te houden.
We gebruiken uw persoonsgegevens om een vlotte communicatie mogelijk te maken en uw dossiers te behandelen.

Ook verzamelen en verwerken we gegevens op anonieme wijze voor kwalitatieve doeleinden, zoals het verbeteren van de werking van onze websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Gegevens die u zelf aan ons meedeelt:

Wanneer u contact met ons opneemt via de invulformulieren op onze websites dan verzamelen wij volgende gegevens : uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Indien u solliciteert voor een functie binnen ons bedrijf worden bovendien de gegevens die op uw CV vermeld staan, verwerkt door onze personeelsdienst voor zover deze noodzakelijk zijn voor het opmaken van een sollicitatiedossier en/of personeelsdossier.

 • Gegevens die wij zelf verzamelen?
 • Bij raadpleging van onze websites worden volgende gegevens automatisch gegenereerd :
  • IP-adres
  • gebruikte zoekmachine
  • gebruikte trefwoorden
  • browser-informatie
  • via welke externe website u onze site bezoekt
  • de geraadpleegde pagina’s
  • tijdstip en duur van de bezochte pagina’s
  • via welk apparaat of applicatie je onze website bezoekt

We maken ook gebruik van cookies om onze bezoekers te identificeren. Voor meer informatie i.v.m. cookies verwijzen we je graag door naar onze cookie policy.

 • Geven wij uw gegevens door aan derden?

We delen uw persoonsgegevens enkel en alleen met andere bedrijven wanneer we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming ontvingen, tenzij we je gegevens moeten delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derde partijen mogen enkel persoonsgegevens voor CMB en/of CMB Group verwerken indien deze verwerking vastgelegd werd in een verwerkingsovereenkomst tussen CMB en/of CMB Group en een derde partij.

Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op sommige van onze website staan links naar onze partnerbedrijven.

Wanneer u deze aanklikt gelden uiteraard de privacyverklaring en cookie policies van de desbetreffende bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden, waarnaar wij een link leggen.

Wees er ook van bewust dat wanneer u klikt op een social mediaknop op onze websites, de privacy policy van deze aanbieder(s) geldt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

In uitzonderlijke gevallen of in geval van een gerechtelijke procedure, kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, nemen wij alle redelijke maatregelen en worden veiligheidsrichtlijnen toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.
Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien

Wat zijn uw rechten ?

1) Recht van inzage

U heeft het recht om informatie te krijgen over het feit of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

2) Recht op verbetering

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Voor een eventuele rechtzetting van uw gegevens verwijzen wij naar onze contactgegevens onderaan dit document. Zo nodig passen we deze informatie aan of verwijderen wij ze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

3) Recht op wissing van gegevens (recht van vergetelheid)

U heeft het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld wanneer het gebruik van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming en u deze heeft ingetrokken, indien zij onrechtmatig verwerkt werden of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde data te verwijderen.

4) Recht van beperking

U heeft het recht de verwerking te laten beperken. Bijvoorbeeld indien bepaalde persoonsgegevens niet correct blijken te zijn en dit gedurende de periode die CMB en/of CMB Group nodig heeft om uw gegevens te verbeteren.

5) Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor eventuele verwerkingen voor directe marketingdoeleinden.

6) Recht op overdraagbaarheid

U kan de gegevens die u zelf hebt verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst steeds opvragen in een gestructureerde gangbare en digitale vorm om ze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7) Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking op toestemming is gebaseerd, mag u uw toestemming steeds intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

8) Recht om klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u een opmerking of klacht heeft over de manier waarop CMB en/of CMB Group uw gegevens verwerkt, dan kan u in eerste instantie terecht bij onze Privacy & Data Protection Officer (kortweg DPO). De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.
Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben aangepakt, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen van onze privacyverklaring :

In het kader van de oprichting van nieuwe diensten of nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie, is het mogelijk dat deze privacy verklaring wordt aangepast.

Bovenaan de eerste pagina van dit document vindt u de datum waarop deze privacy verklaring het laatst werd bijgewerkt.

Contact opnemen:
Heeft u een vraag, opmerking of klacht in verband met de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken dan kan u contact met ons opnemen :

 • per post : CMB N.V., DP-Office, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen (België)
 • per e-mail : dpoffice@cmb.be

Wij behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is, wordt deze termijn mogelijk verlengd met 60 kalenderdagen. Om uw klacht te kunnen behandelen, zullen wij u vragen om een geldig identificatiebewijs voor te leggen.

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.

Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00 – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Why do we collect personal data?

We collect and process personal data to provide high-quality service and to optimise and maintain our high-level services.
We process your personal data to ensure smooth communication and to administer your account.

Finally we collect and process personal data in an anonymous manner to enhance quality by for example improving the functioning of our websites.

What personal data do we process about you?

 • Information provided by you:

When you contact us via the contact forms on our websites, we collect following
data: your name, first name, email address and telephone number.
In addition to this, the personal data mentioned on your CV will be processed by our HR Department if you apply for a job within our company.This data will only be processed in as far as necessary to put together an application and/or personnel file.

 • Automatically obtained information:

When browsing our websites following data is automatically collected:

 • IP-address
 • used search engine
 • used keywords
 • browser information
 • the external webpage
 • the pages being viewed
 • date and time of the pages visited
 • devices or applications used to visit our websites

We do use cookies to identify the visitors to our websites. More information on the use of cookies for this website can be found in the cookie policy of MCA - Maritime Campus Antwerp.

Do we transfer your data to third parties?

We do not make personal information available to any third party, except with your prior consent or whenever CMB and/or the CMB Group is obliged to do so in accordance with applicable law and regulations.

Third parties are only entitled to process personal data for CMB and/or the CMB Group when the processing is laid down in a processing agreement between CMB and/or the CMB Group and the third party.

With these third parties (processors) we make the necessary arrangements to ensure the security of your personal information.

Our websites may contain hyperlinks to the websites of partner companies.
When clicking these links bear in mind that the privacy and cookie policies of the respective websites will apply.
We are not responsible for the website contents of third parties.

Please also note that when clicking on a social media button on our websites the privacy policy of the social media company applies.

How long do we keep your personal data?

We will retain your personal data no longer than necessary to fulfil the purposes we envisaged or no longer than is required by law.

In exceptional cases or in the case of legal proceedings we may keep your personal data for a longer period.

How are your personal data protected?

In order to protect your personal data in the best possible way, we take all reasonable measures and apply safety guidelines to prevent loss, abuse, disclosure, unauthorized access or amendments to personal data.
Both technically and organizationally the necessary measures have been taken to ensure an adequate level of security.

What are your rights?

1) Right of information

You have the right to be informed of whether or not we process your personal data and how it is being used.

2) Right of rectification

You have the right to ask for the correction of inaccurate, incomplete, false, inappropriate or outdated personal data. For rectification of your data we refer to the contact details at the bottom of this document. If required we will correct the information or remove it within the time limits laid down by law.

3) Right to erasure (right to be forgotten)

In certain circumstances you may request the erasure of your personal data. E.g. when the use of personal data is based on consent and you have withdrawn it. When personal data have been unlawfully processed or in case the deletion of certain data is required by law.

4) Right to restrict processing

You have the right to restrict the processing of your personal data. E.g. when certain personal data are not correct, you may request the restriction of processing and this during the period that CMB and or the CMB Group requires to rectify your data.

5) Right to object

You may oppose the processing of your personal data if that processing is based on public interest or the legitimate interest of the party processing your data. This right to object also applies in the case of profiling in the context of possible processing of your personal data for direct marketing purposes.

6) Right to data portability

You have the right to obtain the personal data that you provided on the basis of consent or agreement in a structured and commonly used digital format in order to transfer it to a different controller.

7) Right to withdraw your consent

If processing is based on consent, you shall have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent shall not affect the lawfulness of processing of personal data whatsoever based on consent given for processing before its withdrawal and based on a legitimate interest other than your consent.

8) Right to lodge a complaint with the personal data authority

If you have a comment or complaint about the way in which CMB and/or the CMB Group have processed your personal data you can in the first instance contact our Privacy & Data Protection Officer (in short DPO).
If you are not satisfied with the manner in which we have treated your complaint you may also lodge a complaint with the local personal data authority.

Amendments to our privacy policy:

This privacy policy can be amended e.g. in the context of the creation of new services or as a result of new developments within our organization.
To see when this Privacy Policy was last amended you may check the "last updated" date displayed at the top of this document.

Contact details:

If you have a question, comment or complaint about the manner in which we process personal data you may always contact us:

 • By mail: CMB N.V., DP-Office, De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen (België)
 • By e-mail: dpoffice@cmb.be

We will process your request within 30 calendar days. If your request is complex, this period may possibly be extended by one further period of 60 calendar days. n order to process your request we will ask for proof of identity.

You may also lodge a complaint with the respective personal data authority of your country.

For Belgium this is:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00 – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Annex n° 1

Company:

CMB N.V.
with registered office at De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
CBE numer 0404.535.431

Website:

www.maritimecampusantwerp.com/en

Company:

Real Estate and Leasing Company N.V. (RESLEA)
with registered office at De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
CBE number 0435.390.141